Hasta Rehberi

Hasta - Çalışan Hakları ve Sorumlulukları

hasta_2.png1. Hizmetten genel olarak faydalanma:
   Adalet ve hakkaniyet ilkeleri çerçevesinde sağlıklı yaşamanın teşvik edilmesine yönelik faaliyetler ve koruyucu sağlık hizmetlerinden faydalanmaya,

          2. Eşitlik içinde hizmete ulaşma:
   Irk, dil, din ve mezhep, cinsiyet, siyasi düşünce, felsefi inanç, ekonomik ve sosyal durumları dikkate alınmadan hizmet almaya,

          3. Bilgilendirme:
   Her türlü hizmet ve imkanın neler olduğunu öğrenmeye,

          4. Kuruluşu seçme ve değiştirme:
   Sağlık kuruluşunu seçme ve değiştirmeye ve seçtiği sağlık kuruluşunda verilen sağlık hizmetlerinden faydalanmaya,

          5. Personeli tanıma, seçme ve değiştirme:
   Sağlık hizmeti verecek ve vermekte olan tabiplerin ve diğer personelin kimliklerini, görev ve ünvanlarını öğrenmeye, seçme ve değiştirmeye,

          6. Bilgi İsteme:
   Sağlık durumu ile ilgili her türlü bilgiyi sözlü veya yazılı olarak istemeye,

          7. Mahremiyet:
   Gizliliğe uygun olan bir ortamda her türlü sağlık hizmetini almaya,

          8. Rıza ve İzin:
   Tıbbi müdahalelerde rızanın alınmasına ve rıza çerçevesinde hizmetten faydalanmaya,

          9. Reddetme ve durdurma:
   Tedaviyi reddetmeye ve durdurulmasını istemeye,

          10. Güvenlik:
   Sağlık hizmetini güvenli bir ortamda almaya,

          11. Dini vecibelerini yerine getirebilme:
   Kuruluşun imkanları ölçüsünde ve idarece alınan tedbirler çerçevesinde, dini vecibelerini yerine getirmeye,

          12. Saygınlık görme:
   Saygı, itina ve ihtimam gösterilerek, güleryüzlü, nazik, şefkatli sağlık hizmeti almaya,

          13. Rahatlık:
   Her türlü hijyenik şartlar sağlanmış, gürültülü ve rahatsız edici bütün etkenler giderilmiş bir ortamda sağlık hizmeti almaya,

          14. Ziyaret:
   Kurum ve kuruluşlarca belirlenen usül ve esaslara uygun olarak ziyaretçi kabul etmeye,

          15. Refakatçi bulundurma:
   Mevzuatın, sağlık kurum ve kuruluşlarının imkanları ölçüsünde ve tabibin uygun görmesi durumunda refakatçi bulundurmayı istemeye,

          16. Müracaat, şikayet ve dava hakkı:
   Haklarının ihlali halinde, mevzuat çerçevesinde her türlü başvuru, şikayet ve dava hakkını kullanmaya,

          17. Sürekli hizmet:
   Gerektiği sürece. sağlık hizmetlerinden yararlanmaya,


HAKKI VARDIR


Hasta hakları yönetmeliği için tıklayınız...

11 Ocak 2022